de TULP methode

De TULP methode

Ieder mens levert een unieke en waardevolle bijdrage en beschikt in aanleg over alles om dit te vervullen met een vredige gemoedstoestand: innerlijk welbevinden. De zoektocht om dit te beseffen kan pittig, lang en verwarrend zijn. Ook is het logisch en menselijk dat we dit lang buiten onszelf, en soms ver van huis, zoeken.

De methodiek is dusdanig universeel dat deze op alle menselijk processen, zowel individuele- als groepsprocessen, is toe te passen. Veel processen zijn toe aan een ontwikkelsprong, waartoe de huidige tijd uitnodigt en soms dwingt. Op de oude wijze doorgaan veroorzaakt en vergroot chaos, heeft ziekmakende gevolgen en creëert onbalans, onvrede en verdeeldheid. Dit is toenemend zichtbaar bij individuele mensen, in teams, in bedrijven en in de hele samenleving.

De vier TULP-thema’s nodigen uit om contact te maken met de essentie/je ‘ware zelf’. De tegenpolen worden sterk gevoed, getriggerd en versterkt door de omstandigheden waarin we leven of aan het ‘overleven’ zijn. Je ‘veronderstelde ik’/het ego is hier doorgaans een verstorende factor in. De tegenpolen zijn niet fout en we kunnen ze ook niet ongedaan maken, maar ze (h)erkennen, doorgronden, accepteren en overstijgen geeft groei.

Essentie en ’het ware ik’ gebonden: Veroorzaakt door het ego en de collectieve verwarring:
Trust; Vertrouwen Angst
Unique: Uniek, echt en onderscheidend Onecht, verondersteld, verborgen en/of gespeeld
Love: Liefde, verbinding en oprechtheid Dualiteit, verdeeldheid en afsplitsing
Power: Kracht, evenwicht en invloed Regie uit handen geven, onbalans, reactief en zelfmedelijden      

De TULP-methode is een holistisch model en de thema’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De methodiek wordt verwoord in begrijpelijke taal en ondersteund met eenvoudige en inzicht verhogende tekeningen. De boodschap voelt niet als nieuw of onbekend, maar maakt wakker. Mijn ervaring is dat iedereen dit goed kan betrekken op zijn of haar eigen situatie, zo ook eenvoudig kan vertalen in persoonlijke voornemens en toepassingsmogelijkheden. Al heel snel zijn er positieve veranderingen merkbaar in alle aspecten van het leven. Innerlijk Welbevinden nodigt uit tot oprechte intenties, motivatie en de bereidheid om te ontwikkelen. De oorzaak van onvrede, verwarring en teleurstelling is meestal een verondersteld onvermogen, onmacht of onwetendheid en slechts zelden onwil.

Om inzicht te geven in de verschillende niveaus van levenswijsheid en daarmee bewustzijnsontwikkeling te steunen, heb ik de TULP geïntegreerd in de logische niveaus van Bateson. Dit is een levensberg geworden, elk proces (individu, team of organisatie) beklimt zijn eigen berg: ‘het bergpad richting Innerlijk Welbevinden’.

Hieronder de opbouw van de verschillende universele niveaus met het bijpassende werkwoorden:

1 Het niveau van gehoorzamen: Omgeving ‘moeten’: voldoen aan verwachtingen
2 Het niveau van loskomen, afzetten en ontdekken: Gedrag ‘durven’: lef tonen
3 Het ontwikkelingsgerichte niveau: Capaciteiten ‘kunnen’: kennis, vaardigheden en competenties ontwikkelen. Leren
4 Het prestatiegerichte niveau: Overtuigingen ‘willen’: de wil/druk om je te handhaven, prestaties te leveren en resultaten te behalen
5 Het mensgerichte gerichte niveau: Identiteit ‘mogen’: meer effectiviteit, mildheid voor jezelf en ruimte voelen om je te onderscheiden
6 Het zingevingsgerichte niveau: Missie ‘zijn’: accepteren, manifesteren, verstillen, loslaten, onthechten en de ‘heelheid’/compleetheid ervaren

 

In een traject is het vaak behulpzaam om in te zoomen op alle niveaus, het universele verloop en de daarbij voorkomende gedragingen. De mate waarin je in een niveau zit is niet absoluut, maar je dominante neiging/je drijfveer past wel in een bepaald niveau. Tussen de overgang van de ene naar een daarop volgende niveau ontstaat er een fase van chaos, dit is feitelijk een uitnodiging voor een ‘sprong’ in je ontwikkeling. Tot aan het niveau ‘prestatiegericht’, verlopen deze sprongen doorgaans vrij natuurlijk. De ‘sprong’ van het ‘prestatiegerichte’ naar het ‘mensgerichte’ niveau is in de meeste gevallen niet eenvoudig en roep vaak angst en weerstand op. Het gevoel is te vergelijken met; in diep water moeten springen, maar twijvelen of je wel goed genoeg kunt zwemmen. Vaak maken de (dwingende) verschijnselen in het heden heel duidelijk dat die sprong noodzakelijk en onvermijdelijk is.

De trajecten die Innerlijk Welbevinden ondersteunt, stagneren veelal in het prestatiegerichte niveau. Door bewustzijn, inzicht en vertrouwen te ontwikkelen over het mensgerichte niveau, in combinatie met het geven van steun en handreikingen, verminderen de angstgevoelens en weerstand. Door de ‘sprong’ richting het mensgerichte niveau te nemen, ontstaat er weer rust, nieuwe creatieve energie en ligt er weer een basis om door te ontwikkelen.

 

de-tulp-methode

Hier beperk ik me beknopt tot de drie bovenste en voor Innerlijk Welbevinden ook de drie meest relevante niveaus;

 1. Het prestatiegerichte niveau: Overtuigingen → ‘willen’

De drang en/of druk om te handhaven, goed te presteren en goede resultaten te bereiken zijn in grote mate bepalend

Veel processen in dit niveau zijn in deze tijd toe aan een doorbraak en sprong, zij zijn klaar met of lopen vast in het niveau van de ‘Overtuigingen’. Het is het niveau dat nog gedomineerd wordt door het denken en de verwarrende invloed van het ego speelt hierin een grote rol.  Dit niveau is sterk egocentrisch, ten diepste is vooral het eigen belang vaak de grootste drijfveer. Lange tijd gaat dit naar tevredenheid, maar vaak komt er een moment dat dit gaat stagneren. Wilskracht en de aanwezige energie blijken dan ontoereikend te zijn. Het gevolg is afnemende prestaties, onbalans, onvrede, spanningen en stressgerelateerde klachten, zowel lichamelijk als geestelijk. Deze verschijnselen veroorzaken de chaos, die altijd voorafgaat richting een nieuwe orde.

De TULP is een ideaal hulpmiddel om de overgang van het prestatiegerichte niveau naar het mensgerichte niveau te ondersteunen

 • Trust; vertrouwen is het fundamentele,
 • Unique; authenticiteit het onderscheidende,
 • Love; oprechtheid het verbindende,
 • Power; een krachtig middelpunt het creërende!
 1. Het mensgerichte gerichte niveau: Identiteit → ‘mogen’

De drang dat anderen een positief en oprecht beeld krijgen, en later vooral het goede zullen herinneren, is in grote mate bepalend.

Het onderscheidende/het authentieke mag er zijn en met mildheid, begrip, vertrouwen en compassie ontstaat er de vrijheid om dit verder te ontwikkelen. In dit niveau wordt er een groter beroep gedaan op het gevoel en de intuïtie De beoogde doelen worden nadrukkelijker door effectiviteit (Effect = Kwaliteit x Acceptatie) bereikt en minder door de opgevoerde druk. Het verschil zit hierbij vooral in het aspect acceptatie en commitment.

Zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfliefde en zelfmanifestatie worden verder ontwikkeld en gestimuleerd. Hierbij krijgt het vinden en bewaken van een gezond en constructief evenwicht continu aandacht en is zelfreflectie noodzakelijk, namelijk; ervaringen zijn levenslessen, relaties zijn spiegels en het lichaam is een communicatiemiddel.

Met andere woorden, de 4 universele TULP-principes worden toenemend geïntegreerd in het handelen

In deze fase is het ego nog steeds actief, maar wel subtieler en minder dominant. Het doorzien van het ego en je er steeds minder door laten leiden, is in deze fase een centraal thema van de verdere ontwikkeling.

Aan het eind van deze fase ontstaat er opnieuw verwarring, bijvoorbeeld omdat je gaat inzien dat je niet aan je ideaalbeeld kunt voldoen en/of omdat je erkent dat de verwarring gevoed wordt door een meer ‘spiritueel ego’. Je ervaart dat je door een ‘identiteitsdood’ moet gaan. Het idee dat er een afgescheiden ‘zelf’ zou bestaan, blijkt een achterhaalde gedachte te zijn, zo ook het beeld wat je daarover in de tijd hebt gevormd.

De ‘verdiepte TULP’ ondersteunt de overgang van het mensgerichte naar het zingevingsgerichte niveau

 • Vertrouwen wordt; Overgave
 • Uniciteit wordt; Authenticiteit
 • Liefde delen wordt; Compassie, vergeving en universele liefde
 • Kracht wordt; Passie en intrinsieke motivatie

 

 1. Het zingevingsgerichte niveau: Missie → ‘zijn’

De drang om een zinvolle, waardevolle en liefdevolle bijdrage te leveren ten dienste van het grotere geheel, is strek bepalend.

In deze fase worden identificaties, met o.a. gedachten, beelden, bezit en status toenemend losgelaten. Je ziet en ervaart in jezelf, en in het leven, de compleetheid/de heelheid/de eenheid. Het lukt steeds beter om dit vast te houden en het leven, inclusief al het ‘ongewenste’, te accepteren.

Hier vindt het leven toenemend in het nu plaats en er wordt meer invulling gegeven aan de unieke bijdrage die past en aansluit bij een hogere bedoeling. Er ontstaat een diep besef dat toeval niet bestaat en dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden en één is. Het vertrouwen in en de verbinding met ‘de bron van licht en liefde’/het goddelijke/de synchroniciteit van het leven/de intelligentie van het Universum is groot.

In dit niveau beseffen we dat het leven een diepere bedoeling heeft. Ieders ware persoonlijke levensmissie, is altijd een authentieke vorm waarbij licht en liefde wordt gedeeld. Wat eerst nog losse puzzelstukjes leken, wordt gaandeweg een indrukwekkend mooi en geïntegreerd geheel. Het eenheidsbewuste wordt steeds sterker ervaren en waarneembaarder in de ‘wonderen’ die er continu plaatsvinden.

 

Opmerking Antoon; met het beschrijven van deze wijsheid, wil ik absoluut niet suggereren verlicht te zijn of een volledig geïntegreerde staat te bezitten. Wel lukt het me steeds beter om in acceptatie te leven en mijn gevoel van innerlijk welbevinden vast te houden of sneller te hervinden. Alle ‘ongewenste’ situaties in mijn leven, blijken altijd behulpzaam te zijn bij het verder ontwikkelen en ontwaken.