de TULP methode

De TULP methode

Ieder mens levert een unieke en waardevolle bijdrage en beschikt in aanleg over alles om dit te vervullen met een vredige gemoedstoestand: innerlijk welbevinden. De zoektocht om dit te beseffen kan pittig, lang en verwarrend zijn. Ook is het logisch en menselijk dat we dit lang buiten onszelf zoeken en soms zelfs ver van huis.

De methodiek is dusdanig universeel dat deze op alle menselijk processen, zowel individuele- als groepsprocessen, is toe te passen. Veel processen zijn toe aan een ontwikkelsprong, waartoe de huidige tijd uitnodigt en soms dwingt. Op de oude wijze doorgaan veroorzaakt en vergroot chaos, heeft ziekmakende gevolgen en creëert onbalans, onvrede en verdeeldheid. Dit is toenemend zichtbaar bij individuele mensen, in teams, in bedrijven, maar ook in de hele samenleving.

De vier TULP-thema’s nodigen uit om contact te maken met de essentie/je ‘ware zelf’. De tegenpolen worden sterk gevoed, getriggerd en versterkt door de omstandigheden waarin we leven of aan het ‘overleven’ zijn. Je ‘veronderstelde ik’/het ego is hier doorgaans de verstorende factor in. De tegenpolen zijn niet fout en we kunnen ze ook niet ongedaan maken, maar ze (h)erkennen, doorgronden, accepteren en overstijgen geeft groei.

Essentie en ’het ware ik’ gebonden: Veroorzaakt door het ego en de collectieve verwarring:
Trust; Vertrouwen Angst
Unique: Uniek, echt en onderscheidend Onecht, verondersteld, verborgen en/of gespeeld
Love: Liefde, verbinding en oprechtheid Dualiteit, verdeeldheid en afsplitsing
Power: Kracht, evenwicht en invloed Regie uit handen geven, onbalans, reactief en zelfmedelijden      

De TULP-methode is een holistisch model en de thema’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De methodiek wordt verwoord in begrijpelijke taal en ondersteund met eenvoudige en inzicht verhogende tekeningen. De boodschap voelt niet als nieuw of onbekend, maar maakt wakker. Mijn ervaring is dat iedereen dit goed kan betrekken op zijn of haar eigen situatie, zo ook eenvoudig kan vertalen in persoonlijke voornemens en toepassingsmogelijkheden. Al heel snel zijn er positieve veranderingen merkbaar in alle aspecten van het leven. Innerlijk Welbevinden nodigt uit tot oprechte intenties, motivatie en de bereidheid om te ontwikkelen. De oorzaak van onvrede, verwarring, vergissingen en teleurstelling is meestal een verondersteld onvermogen, onmacht of onwetendheid en slechts zelden onwil.

Om inzicht te geven in de verschillende niveaus van levenswijsheid en daarmee bewustzijnsontwikkeling te steunen, heb ik de TULP geïntegreerd in de logische niveaus van Bateson. Dit is een levensberg geworden, elk proces (individu, team of organisatie) beklimt zijn eigen berg: ‘het bergpad richting Innerlijk Welbevinden’.

Hieronder de opbouw van de verschillende universele niveaus met het bijpassende werkwoorden:

1 Het niveau van gehoorzamen: Omgeving ‘moeten’: voldoen aan verwachtingen
2 Het niveau van loskomen, afzetten en ontdekken: Gedrag ‘durven’: lef tonen
3 Het ontwikkelingsgerichte niveau: Capaciteiten ‘kunnen’: kennis, vaardigheden en competenties ontwikkelen. Leren
4 Het prestatiegerichte niveau: Overtuigingen ‘willen’: de wil/druk om je te handhaven, prestaties te leveren en resultaten te behalen
5 Het mensgerichte gerichte niveau: Identiteit ‘mogen’: meer effectiviteit, mildheid voor jezelf en ruimte voelen om je te onderscheiden
6 Het zingevingsgerichte niveau: Missie ‘zijn’: ‘heelheid’/compleetheid ervaren

 

In een traject is het vaak behulpzaam om in te zoomen op alle niveaus, het universele verloop en de daarbij voorkomende gedragingen. De mate waarin je in een niveau zit is niet absoluut, maar je dominante neiging/je drijfveer past wel in een bepaald niveau. Tussen de overgang van de ene naar een daarop volgende niveau ontstaat er een fase van chaos, dit is feitelijk een uitnodiging voor een ‘sprong’ in je ontwikkeling. Tot aan het niveau ‘prestatiegericht’, verlopen deze sprongen doorgaans vrij natuurlijk. De sprongen vanaf het ‘prestatiegerichte niveau’ zijn in veel gevallen niet eenvoudig en roepen vaak angst en weerstand op. Het gevoel is te vergelijken met; in diep water moeten springen, maar twijfelen of je wel goed genoeg kunt zwemmen. Vaak maken de (dwingende) verschijnselen in het heden heel duidelijk dat die sprong noodzakelijk en onvermijdelijk is.

De trajecten die Innerlijk Welbevinden ondersteunt, stagneren veelal in het prestatiegerichte niveau. Door bewustzijn, inzicht en vertrouwen te ontwikkelen over het mensgerichte niveau, in combinatie met het geven van steun en handreikingen, verminderen de angstgevoelens en weerstand. Door de ‘sprong’ richting het mensgerichte niveau te nemen, ontstaat er weer rust, nieuwe creatieve energie en ligt er weer een basis om door te ontwikkelen.

 

de-tulp-methode

Hier beperk ik me beknopt tot de drie bovenste en voor Innerlijk Welbevinden ook de drie meest relevante niveaus;

  1. Het prestatiegerichte niveau: Overtuigingen → ‘willen’

De drang en/of druk om je te handhaven, goed te presteren en goede resultaten te bereiken zijn in grote mate bepalend. In dit niveau is het denken dominant, je vervult hierin met wilskracht je bijdrage en de drijfveer is behoorlijk egocentrisch. Lange tijd gaat dit naar tevredenheid en brengt het persoonlijke welvaart, maar vaak komt er een moment dat dit gaat stagneren.

Je ervaart toenemende onvrede, verwarring en spanningen. Wilskracht en de aanwezige energie blijken niet toereikend om de situatie te veranderen en het gevolg is afnemende prestaties, onbalans en stressgerelateerde klachten, zowel lichamelijk als geestelijk (o.a. Burn-out). Deze verschijnselen veroorzaken de chaos, die altijd voorafgaat richting een nieuwe orde.

Veel processen in deze tijd zijn toe aan een doorbraak en sprong. Men gaat de verwarrende en ziekmakende invloed van het ego ervaren en (h)erkennen.

De TULP is een ideaal hulpmiddel om de overgang van het prestatiegerichte niveau naar het mensgerichte niveau te ondersteunen

  • Trust; vertrouwen is het fundamentele,
  • Unique; authenticiteit het onderscheidende,
  • Love; oprechtheid het verbindende,
  • Power; een krachtig middelpunt het creërende!
  1. Het mensgerichte gerichte niveau: Identiteit → ‘mogen’

In deze fase ga je bewust op zoek naar je ‘identiteit’ (‘je ware of hogere zelf’).  Wie ben ik werkelijk, waar sta ik voor en wat zijn mijn onderscheidende kwaliteiten. Het onderscheidende/het authentieke mag er zijn en met mildheid, begrip, vertrouwen en compassie ontstaat er een vrijheid om dit verder te ontwikkelen. In dit niveau wordt er een groter beroep gedaan op het gevoel en de intuïtie De beoogde doelen worden nadrukkelijker door effectiviteit (Effect = Kwaliteit x Acceptatie) bereikt en minder door de opgevoerde druk. Het verschil zit hierbij vooral in het aspect acceptatie en commitment.

Zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfliefde en zelfmanifestatie worden verder ontwikkeld en gestimuleerd. Hierbij krijgt het vinden en bewaken van een gezond en constructief evenwicht continu aandacht en is zelfreflectie noodzakelijk, namelijk; ervaringen zijn levenslessen, relaties zijn spiegels en het lichaam is een communicatiemiddel.

Met andere woorden, de 4 universele TULP-principes worden toenemend geïntegreerd in het handelen

In deze fase is het ego nog steeds actief, maar wel subtieler en minder dominant. Het doorzien van het ego en je er steeds minder door laten leiden, is in deze fase een centraal thema van de verdere ontwikkeling.

Aan het eind van deze fase ontstaat er opnieuw een fase van chaos en verwarring, bijvoorbeeld omdat je gaat inzien dat je niet aan je ideaalbeeld kunt voldoen, je erkent dat de verwarring gevoed wordt door een meer ‘spiritueel ego’ of inziet dat je je sterk identificeert met o.a. gedachten, bezit, vermeende kennis of status. Je ervaart dat je door een ‘identiteitsdood’ moet gaan en dit kan pittig zijn. Het idee dat er een afgescheiden ‘zelf’ zou bestaan, blijkt een illusie te zijn, zo ook het beeld wat je daarover in de tijd hebt gevormd.

  1. Het zingevingsgerichte niveau: Missie → ‘zijn’

In deze fase worden identificaties losgelaten. Je komt tot de ontdekking dat er geen afgescheiden ‘zelf’ bestaat, de afscheiding en begrenzing is een creatie van het ego. Je ziet en ervaart steeds sterker de compleetheid/de heelheid/de eenheid in alles en het grote geheel. Het lukt steeds beter om dit vast te houden en het leven, inclusief al het ‘ongewenste’, te accepteren.

Hier vindt het leven toenemend in het nu plaats en je bent met bewuste aandacht aanwezig. De verwarrende gedachten verstillen en worden doorzien. Het vertrouwen in en de verbinding met God (‘de bron van licht en onvoorwaardelijke liefde’/het Universum/de waarheid/de eeuwigheid/Al/een hogere macht of intelligentie/het goddelijke/de synchroniciteit van het leven) is groot.

Wat eerst nog losse puzzelstukjes leken, wordt gaandeweg een indrukwekkend mooi en geïntegreerd geheel. Het eenheidsbewuste wordt steeds sterker ervaren en waarneembaarder in de ‘wonderen’ en ‘aanwijzingen’ die er continu plaatsvinden.

 

Opmerking Antoon; met het beschrijven van deze wijsheid, wil ik absoluut niet suggereren verlicht te zijn of een volledig geïntegreerde staat te bezitten. Wel lukt het me steeds beter om in acceptatie te leven en mijn gevoel van innerlijk welbevinden vast te houden of sneller te hervinden. Alle ‘ongewenste’ situaties in mijn leven, blijken altijd behulpzaam te zijn bij het verder ontwikkelen en ontwaken.